Carrera
Resum
Universitats on s’imparteix
Nota de tall GFGS
Convalidació Salut Ambiental
Enginyeria de forests
Durada 2 anys.
Els/les enginyers/eres de forests són professionals formats tècnicament per a la gestió, el disseny i la innovació del medi rural forestal.

UdL Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (P) (Lleida)
--- (Només 2n cicle) accés després de cursar les carreres amb (*)
No
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
Durada 3 anys
L'enginyer tècnic té com a funció principal la gestió d'empreses ramaderes i/o agrícoles, amb la finalitat d'obtenir productes de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

UPC Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (P)(Castelldefels)

UdL Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (P) (Lleida)

UdG Escola Politècnica Superior (Girona)

5.00

5.00

5.00

No
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
Durada 3 anys
L’enginyer tècnic té com a funció principal la gestió de la producció i la utilització de plantes, en sistemes intensius, amb la finalitat d'obtenir productes de qualitat i rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient, així com la gestió integral de jardins i espais verds.

UPC Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (P)(Castelldefels)

UdL Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (P) (Lleida)

5.00

5.00

No
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Durada 3 anys
L’enginyer té com a funció principal la gestió de la producció en línies i plantes de processat d'aliments, amb la finalitat d'obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

UPC Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (P)(Castelldefels)

UdL Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (P) (Lleida)

UdG Escola Politècnica Superior (Girona)

URV Facultat d'Enologia de Tarragona (P)

UVic Escola Politècnica Superior (Vic)

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

No
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Durada 3 anys
L’enginyer té com a funció principal la gestió, d'una forma respectuosa amb el medi ambient, de l'execució de les infraestructures necessàries per al desenvolupament de l'activitat agrària, així com de la maquinària i les instal·lacions pròpies d'aquesta activitat.

UdL Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)
5.00
No
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Durada 3 anys
L’enginyer ha de connectar amb la natura, per tal de conèixer-la, tant per extreure els seus recursos minerals, amb la màxima efectivitat, com per no agredir-la en aquesta extracció, respectant tots els valors naturals, o almenys restaurant-los després de l'extracció.

UPC __Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa__ (P)
5.00
No
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals (*)
Durada 3 anys
L’enginyer desenvolupa els coneixements científics i tècnics necessaris per a la conservació i aprofitament dels boscos i d'altres recursos naturals

UdL Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)
5.00


22.5 crèdits

Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals (*)
Durada 3 anys
L’enginyer desenvolupa els coneixements científics i tècnics necessaris per a l'aprofitament i la transformació dels productes forestals

UdL Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)
5.00


22.5 crèdits